1 tế bào sinh dục sơ khai đực và 1 TBSD sơ khai cái của 1 loài, nguyên phân với số lần bằng nhau.Các tế bào mới được tạo thành đều giảm phân cho 320 g

Question

1 tế bào sinh dục sơ khai đực và 1 TBSD sơ khai cái của 1 loài, nguyên phân với số lần bằng nhau.Các tế bào mới được tạo thành đều giảm phân cho 320 giao tử. số NST trong các tinh trùng nhiều hơn số NST trong các trứng là 1344 NST. hiệu suất thụ tinh của trứng là 6,25%
a) Tính số tinh trùng và số trứng tạo thành
b) Tính số lần nguyên phân của TBSD sơ khai ban đầu
c) Tính số hợp tử tạo thành
d) xác định bộ NST lưỡng bội của loài
e)Tính số NST đơn, kép, số chromatic và số tâm động của các hợp tử tạo thành khi chúng đều ở vào: kì giữa và kì sau.

in progress 0
Melody 2 tháng 2021-10-10T19:55:20+00:00 2 Answers 98 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T19:56:28+00:00

  Chúc bạn học tốt! ^^

  Số lần NP của TBSD cái là n’ , TBSD đực là n’ ( vì số lần NP bằng nhau )

  Số giao tử:

     Tế bào đực tạo ra: 2ⁿ’.4

      Tế bào cái tạo ra: 2ⁿ’

  Ta có: 2ⁿ’.4 + 2ⁿ’ = 320

          <=> 2ⁿ’ = 64 =>  n’= 6

  Ta có : n ( 4.2ⁿ’ – 2ⁿ’) = 1344

             <=> n = 7 =>  2n = 14

  a, số tinh trùng là : 2^6 x 4 = 256

              số trứng là : 2^6= 64 

  b, Số lần nguyên phân của TBSD sơ khai là 6 

  c, Số hợp tử tạo thành là:

           64 x 0,0625 = 4  ( hợp tử )

  d,Bộ NST của loài:  2n = 14

  e,                  Ở kì giữa NP:   Ở kì sau GP

   Số NST đơn: 0                        4×4n=112

   Số NST kép : 4×2n =56              0

   Số cromatit: 4×4n =112             0

   Tâm động: 4×2n=56             4×4n =112  

  0
  2021-10-10T19:56:38+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Số lần NP của TBSD cái là n’ , TBSD đực là n’ ( vì số lần NP bằng nhau )

  Số giao tử:

     Tế bào đực tạo ra: 2ⁿ’.4

      Tế bào cái tạo ra: 2ⁿ’

  Ta có: 2ⁿ’.4 + 2ⁿ’ = 320

          <=> 2ⁿ’ = 64 =>  n’= 6

  Ta có : n ( 4.2ⁿ’ – 2ⁿ’) = 1344

             <=> n = 7 =>  2n = 14

  a, số tinh trùng là : 2^6 x 4 = 256

              số trứng là : 2^6= 64 

  b, Số lần nguyên phân của TBSD sơ khai là 6 

  c, Số hợp tử tạo thành là:

     64 x 0,0625 = 4  ( hợp tử )

  d,Bộ NST của loài:  2n = 14

  e)       Ở kì giữa NP:   Ở kì sau GP

   Số NST đơn: 0                        4×4n=112

   Số NST kép : 4×2n =56              0

   Số cromatit: 4×4n =112             0

   Tâm động: 4×2n=56             4×4n =112  

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )