1.The first lesson (finish) -.. at 8.45. Will we meet after that? 2. Nick: “What have we got, Lily?” Lily: “There (be) –…some rice, three

Question

1.The first lesson (finish) …… at 8.45. Will we meet after that?
2. Nick: “What have we got, Lily?”
Lily: “There (be) ………..some rice, three boxes of chocolate and two cheeseburgers.”

in progress 0
Allison 16 phút 2021-09-11T15:40:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T15:41:50+00:00

  1. finishes

  Giải thích : diễn tả giờ kết thúc tiết học nên ta chia động từ “finish” ở thì hiện tại đơn với chủ ngữ số ít “the first lesson” là “finishes”.

  2. is

  Giải thích:”some rice” là danh từ không đếm được nên trong câu này ta cần dùng cấu trúc “There is…”

  0
  2021-09-11T15:42:06+00:00

  1. Finishes ( 1 sự thật hiển nhiên, 1 thói quen: lớp học luôn luôn kết thúc lúc 8:45 phút)

  2. Is ( vì there is dịch là có, đằng sau là some rice không đếm được )

  #Chúc bạn học tốt

  @Thienmunz24

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )