1. Theo em việc bón đạm amoni nitrat NH4NO3 lẫn vôi bột cho lúa có đạt hiệu quả kinh tế cao như khi bón riêng đạm này cho lúa hay không? Vì sao, viết

Question

1. Theo em việc bón đạm amoni nitrat NH4NO3 lẫn vôi bột cho lúa có đạt hiệu quả kinh tế cao như khi bón riêng đạm này cho lúa hay không? Vì sao, viết các phương trình phản ứng xảy ra

in progress 0
Cora 1 giờ 2021-09-14T13:07:57+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-14T13:09:07+00:00

    Bón phân amoni nitrat lẫn vôi bột sẽ không đạt hiệu quả kinh tế cao do xảy ra phản ứng tạo khí amoniac. Nitơ trong khí bay đi làm giảm lượng nitơ bón cho lúa.

    $CaO+H_2O\to Ca(OH)_2$

    $2NH_4NO_3+Ca(OH)_2\to Ca(NO_3)_2+2NH_3+2H_2O$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )