1 thửa ruộng hình thang có đáy lớn 120m đáy bé bằng 2/3 đáy lớn đáy bé dài hơn chiề cao 5 m cứ 100m thu được 64,5kg hỏi thu được mấy kg từ thửa ruộng

Question

1 thửa ruộng hình thang có đáy lớn 120m đáy bé bằng 2/3 đáy lớn đáy bé dài hơn chiề cao 5 m cứ 100m thu được 64,5kg hỏi thu được mấy kg từ thửa ruộng

in progress 0
Lyla 2 tháng 2021-07-19T11:29:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T11:31:01+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Đáy bé của thửa ruộng hình thang là:

           

  Chiều cao của thửa ruộng hình thang là:

            

  Diện tích của thửa ruộng là:

        $\frac{( 120 + 80 ) x 75}{2}$ 

  Số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng là :

            7500 : 100 x 64, 5 =4837,5 ( kg )

                 Đáp số:

  0
  2021-07-19T11:31:01+00:00

  Lời giải:

  Đáy bé của thửa ruộng hình thang là:

     $120:3 \times2=80$ (m)

  Chiều cao thửa ruộng hình thang là:

     $80-5=75$ (m)

  Diện tích thửa ruộng hình thang là :

     $(120+80)\times 75:2=7500$ $(m^2)$

  Khối lượng thóc thu hoạch được trên 1 mét vuông là:

     $64,5:100=0,645$ (kg)

  Khối lượng thóc thu hoạch trên cả thửa ruộng là:

     $0,645 \times 7500=4837,5$ (kg)

                                          Đáp số: 4837,5kg

  Giải thích:

  Đáy bé bằng $\dfrac{2}{3}$ đáy lớn, nghĩa là đáy lớn chia làm 3 phần thì đáy bé chiếm 2 phần.

  Nên ta tính 1 phần của đáy lớn bằng 120:3, tính đáy bé thì nhân 2.

  Cứ 100$m^2$ thì thu hoặc được 64,5kg, ta tính 1$m^2$ thu hoạch được bằng 64,5:100.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )