1.tìm 2 số a , b sao cho a.b = 75 và ƯCLN (a,b )= 5 giải chi tiết thì em cho 5 sao ak

Question

1.tìm 2 số a , b sao cho a.b = 75 và ƯCLN (a,b )= 5
giải chi tiết thì em cho 5 sao ak

in progress 0
Ruby 1 năm 2021-12-06T19:58:11+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T19:59:34+00:00

  – Giả sử `a>b`

  – Vì ` ƯC LN(a,b)=5=>`$\begin{cases}a=5m\\b=5n\\\end{cases}$

  `(m,n in NN;m>n; ƯC LN(m,n)=1)`

  – Ta có : `a.b=75`

  `=> 5m.5n=75`

  `=>(5.5)(m.n)=75`

  `=> 25.m.n=75`

  `=> m.n=75:25`

  `=> m.n=3`

  – Chọn `m,n in NN; m>n; m.n=3` và ` ƯC LN(m,n)=1` ta được `m=3` và `n=1`

  `=> a=5m=5.3=15`

  `=>b=5n=5.1=5`

  – Vậy `a=15` và `b=5`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )