1. Tìm x a, 3/4 + 1/4 : x = 2 b, |3x – 5| – |-3/2| =5 c, | x-1| + |x| = 7 2. Tìm x,y a, x.y + x-24 = 4 b, 1/x – y/5 = 1/3

Question

1. Tìm x
a, 3/4 + 1/4 : x = 2
b, |3x – 5| – |-3/2| =5
c, | x-1| + |x| = 7
2. Tìm x,y
a, x.y + x-24 = 4
b, 1/x – y/5 = 1/3

in progress 0
Alexandra 3 tuần 2021-07-09T22:32:17+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:33:21+00:00

  Đáp án:

  Bài 1:

  a) 1/5

  b) 23/6 hoặc -1/2

  Bài 2:

  a)x={7;4;28;1}

     y={3;6;0;27}

  b)????

   

  Giải thích các bước giải:

  Bài 1:

  a) 3/4+1/4:x=2                                        

              1/4:x= 2-3/4

                1/4:x= 5/4

                      x= 1/4:5/4

                      x = 1/4×4/5

                      x = 1/5

           Vậy x=1/5

   b) l3x-5l – l-3/2l=5

       l3x-5l- 3/2  =5

       l3x-5l           = 5+3/2

       l3x-5l           = 13/2

   => 3x-5 = 13/2 hoặc 3x-5=-13/2

  TH1: 3x-5=13/2                              TH2: 3x-5 = -13/2

           3x    = 13/2+5                                3x     =-13/2 +5

            3x    = 23/2                                    3x     = -3/2

              x     = 23/2 :3                                 x      = -3/2 :3 

              x      = 23/6                                    x      =  -1/2

        Vậy x=23/6 hoặc x= -1/2

  c lx-1l +lxl =7

    Ta có: 7=3+4

    lx-1l +lxl =3+4

     => x-1= 3                       

            x    = 3+1

            x     =4(TM)

  => x={-4,4}

  Bài 2

  a x.y + x-24 =4

     x.y +x       = 4+24

     x.y+x         = 28 

     x. y + x.1   =28

      x.(y+1)      = 28 

  Ta có: 28= 7.(3+1)

                 = 4.(6+1)

                  = 28.(0+1)

                  = 1.(27+1)

  => x={7;4;28;1}

        y={3;6;0;27}

  b) 1/x-y/5=1/3

  Tớ ko bik làm câu cuối, Thông cảm T-T

      

  0
  2021-07-09T22:33:42+00:00

  Bài `1:`

  `a)` `3/4` `+` `1/4` `:` `x` `=` `2`                                      

              `1/4` `:` `x` `=`  `2-3/4`

                `1/4:x= 5/4`

                      `x= 1/4:5/4`

                      `x = 1/4×4/5`

                      `x = 1/5`

           Vậy `x=1/5`

   `b) l3x-5l – l-3/2l=5`

       `l3x-5l- 3/2  =5`

       `l3x-5l           = 5+3/2`

       `l3x-5l           = 13/2`

   `=> 3x-5 = 13/2` hoặc `3x-5=-13/2`

  `TH1: 3x-5=13/2`                              `TH2: 3x-5 = -13/2`

           `3x    = 13/2+5`                                `3x     =-13/2 +5`

            `3x    = 23/2`                                  `3x     = -3/2`

              `x     = 23/2 :3`                                `x      = -3/2 :3` 

              `x      = 23/6`                                   `x      =  -1/2`

        Vậy `x=23/6` hoặc `x= -1/2`

  `c) lx-1l +lxl =7`

    Ta có: `7=3+4`

    `lx-1l +lxl =3+4`

     `⇒ x-1= 3`                       

          `x    = 3+1`

           `x     =4(TM)`

  `⇒ x={-4,4}`

  Bài `2`

  `a) x.y + x-24 =4`

     `x.y +x       = 4+24`

     `x.y+x         = 28` 

     `x. y + x.1   =28`

      `x.(y+1)      = 28` 

  Ta có: `28= 7.(3+1)`

                 `= 4.(6+1)`

                  `= 28.(0+1)`

                  `= 1.(27+1)`

  `⇒ x={7;4;28;1}`

        `y={3;6;0;27}`

   `b)`

  `1/x – y/5 = 1/3`

  `5/(x.5)-(y.3)/15=5/15`

  `⇒ x.5=15`       

  `⇒ x   =15:5`

  `⇒ x   =3`

  `⇒ 5-y=5`

  `⇒    y=5-5`

  `⇒    y=0`

  Vậy `x=3 y=0`

  $#UMR$#

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )