1) tìm x biết a) ( x – 2/3 ) : -3/7 = – 14/9

Question

1) tìm x biết
a) ( x – 2/3 ) : -3/7 = – 14/9

in progress 0
Peyton 1 năm 2021-10-13T05:13:06+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T05:14:36+00:00

  ( x – $\frac{2}{3}$ ) : $\frac{-3}{7}$ = $\frac{-14}{9}$ 

  x – $\frac{2}{3}$ = $\frac{-14}{9}$  . $\frac{-3}{7}$

  x – $\frac{2}{3}$  = $\frac{42}{63}$

  x – $\frac{2}{3}$ = $\frac{2}{3}$

  x = $\frac{2}{3}$ + $\frac{2}{3}$

  x = $\frac{4}{3}$

  0
  2021-10-13T05:14:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $(x-\dfrac{2}{3}):\dfrac{-3}{7}=\dfrac{-14}{9}$

  $ $

  $⇒x-\dfrac{2}{3}=\dfrac{2}{3}$

  $ $

  $⇒x=\dfrac{4}{3}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )