1.Tìm các số tự nhiên a và b nhỏ nhất lớn hơn 1 sao cho a^7=b^8 2.Quãng đường AB dài 44km.Lúc 6 giờ,ng thứ nhất đi từ A để đến B.Lúc 7h8′,ng 2 đi từ B

Question

1.Tìm các số tự nhiên a và b nhỏ nhất lớn hơn 1 sao cho a^7=b^8
2.Quãng đường AB dài 44km.Lúc 6 giờ,ng thứ nhất đi từ A để đến B.Lúc 7h8′,ng 2 đi từ B để đến A.Họ gặp nhau lúc 9h.Tính vận tốc của mỗi người biết vận tốc của người thứ nhất lớn hơn vận tốc của người thứ hai 2,5km/h
3.An đi xe đạp từ A đến B,vận tốc $8\frac{1}{3}km/h$,trên đường đi An gặp Bắc đi từ B lại.Sau khi đi cùng với Bắc 3,75km,An quay lại đi với vận tốc như lúc đầu và đến B chậm hơn dự định 57 phút.Tính vận tốc của Bắc

in progress 0
Alaia 5 tháng 2021-07-13T08:52:07+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T08:53:07+00:00

  1.Ta có:$a^{7}$= $b^{8}$ (1)

  ⇒$\frac{a^7}{b^7}$= $(\frac{a}{b})^7$ 

  Do b là số tự nhiên nên a chia hết cho b,đặt a=b.k(k ∈ N)

  Do b>1 nên $\frac{a}{b}>1$,do đó$k\geq 2$ (2)

  Thay a=bk vào (1):

                        $b^{7}k^{7}$ =$b^{8}⇒k^{7}=b$ (3)

  Từ (2) và (3) : b$\geq$$2^7$

  Giá trị nhỏ nhất của b=$2^7$.Khi đó k=2;2=b.k=$2^7$.2=2^8

  Vậy a=$2^8$ và b=$2^7$

  2.

  Gọi địa điểm hai người gặp nhau là C

  Thời gian người thứ nhất đi từ A→C: 9h-6h=3h

  Thời gian người thứ hai đi từ B→C: 9h-7h8’=1h52′

  Gi ả sử người thứ nhât đi với vận tốc như người thứ hai thì lúc 9h người đó còn cách người thứ hai: 2,5.3=7,5(km)

  Như vậy trong: 3h+1h52’=4h52′,người thứ hai đi được: 44-7,5=36,5(km)

  ⇒Vận tốc của người thứ hai :36,5 :$4\frac{52}{60}$ =7,5(km/h)

  ⇒Vận tốc của người thứ nhất là: 7,5+2,5=10(km/h)

  3.

  Gọi C là chỗ An và Bắc gặp nhau và cũng là chỗ An chia tay.Bắc để trở lại B là D thì CD dài 3,75km

  Thời gian An đi từ C→D và từ D→C là 57 phút=$\frac{19}{20}h$ 

  Thời gian An đi từ D→C với vận tốc $8\frac{1}{3}km/h$ là:

                              $3\frac{3}{4}:8\frac{1}{3}=\frac{9}{20}(h)$ 

  Thời gian An đi từ C→D với vận tốc bằng vận tốc của Bắc:

                              $\frac{19}{20}-\frac{9}{20}=\frac{1}{20}$ 

  Vậy vận tốc của Bắc là:   3,75:$\frac{1}{20}$=7,5(km/h)

  #Lazy warriors

  @Xin ctrlhn ạ

                  

  0
  2021-07-13T08:53:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Bài 1: `a^7`=`b^8`

  ⇒b=`a^7“b^7`=`(ab)^7` (1)

  Do b là số tự nhiên nên a chia hết cho b . Đặt a = b.h(h∈N)

  Do b > 1 ⇒ ab > 1 , vì vậy h ≥ 2 (2)

  Thay a = bh vào (1) 

  `b^7“k^7`=`b^8`⇒`h^7`=b

  Từ (2) và (3)

  ⇒b≥27

  2)

    Gọi vận tốc của người thứ nhất là a

  => vận tốc của người thứ hai  là a-2,5

   Thời gian người thứ nhất đi đến khi gặp nhau là:

         9 – 6 = 3(h)

  Thời gian người thứ hai đi đến khi gặp nhau là:

     9- 7h8’=1h52′

  Đổi 1h52′ ≈1,97h

   Theo bài ra ta có: 3a + 1,97(a-2,5)=44

  ⇒ 3a+ 1,97a-4.925=44

  => 4,97a=39.075

  => a=7,86

  Vậy vận tốc của người thứ nhất là 7,86km/h

  => vận tốc của người thứ hai là: :

     7,86-2,5 5,36 km/h

  3)

           Bài 3 dữ kiện không rõ ràng mik không làm được nhé

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )