1 Tìm g trị của m để biểu thức A=x1^2+x2^2+3x1x2 đạt g trị lớn nhất lớn nhất. Biết x1;x2 là hai nghiệm của pt :x^2-4x-m=0 2 Tìm các g trị của a để hệ

Question

1 Tìm g trị của m để biểu thức A=x1^2+x2^2+3x1x2 đạt g trị lớn nhất lớn nhất. Biết x1;x2 là hai nghiệm của pt :x^2-4x-m=0
2 Tìm các g trị của a để hệ pt
ax+y=3 có nghiêm
x-y=6 duy nhất

in progress 0
Eva 6 phút 2021-09-13T13:34:35+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T13:36:04+00:00

  Đáp án: Bài 1: $m=-4$

               Bài 2: $a\ne -1$

  Giải thích các bước giải:

  Bài 1:

  Để phương trình có $2$ nghiệm

  $\to \Delta’\ge 0$

  $\to (-2)^2-1\cdot(-m)\ge 0$

  $\to m\ge -4$

  Khi đó phương trình có $2$ nghiệm $x_1,x_2$ thỏa mãn:

  $\begin{cases}x_1+x_2=4\\x_1x_2=-m\end{cases}$

  $\to A=x_1^2+x_2^2+3x_1x_2$

  $\to A=(x_1+x_2)^2+x_1x_2$

  $\to A=4^2-m$

  $\to A=16-m$

  Mà $m\ge -4\to -m\le 4$

  $\to A\le 20$

  Dấu = xảy ra khi $m=-4$

  Bài 2:

  Để hệ có nghiệm duy nhất

  $\to\dfrac{a}{1}\ne\dfrac{1}{-1}$

  $\to a\ne -1$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )