1 Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau: a. A = 3./x-1/ b. B = 4./x-2/+1 2. Tìm nghiệm của đa thức sau a. G(x) = (x-3).(16-4x) b. K(x) = x^2 – 81

Question

1 Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau:
a. A = 3./x-1/
b. B = 4./x-2/+1
2. Tìm nghiệm của đa thức sau
a. G(x) = (x-3).(16-4x)
b. K(x) = x^2 – 81

in progress 0
Adeline 1 tháng 2021-08-12T02:53:41+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T02:55:28+00:00

  Đáp án:

  `1.`

  `a) \ \ A_(min)=0 <=> x=1`

  `b) \ \ B_(min)=1 <=> x=2`

  `2.`

  `a) \ \ text{x = 3 hoặc x = 4 là nghiệm của đa thức G(x)}`

  `b) \ \ text{Vậy x = 9 hoặc x = -9 là nghiệm của đa thức G(x)}`

  Giải thích các bước giải:

  `1.`

  `a) \ \ A=3.|x-1|`

  `text{Ta có :}` `|x-1|>=0`

  `to 3.|x-1|>=0`

  `text{Dấu “=” xảy ra khi :}` `x-1=0`

  `to x=1`

  `text{Vậy }` `A_(min)=0 <=> x=1`

  `b) \ \ B=4.|x-2|+1`

  `text{Ta có :}` `|x-2|>=0`

  `to 4.|x-2|>=0`

  `to 4.|x-2|+1>=1`

  `text{Dấu “=” xảy ra khi :}` `x-2=0`

  `to x=2`

  `text{Vậy }` `B_(min)=1 <=> x=2`

  `2.`

  `a) \ \ text{Cho đa thức G(x) = 0}`

  `to (x-3)(16-4x)=0`

  `to` \(\left[ \begin{array}{l}x-3=0\\16-4x=0\end{array} \right.\) `to` \(\left[ \begin{array}{l}x=3\\4x=16\end{array} \right.\) `to` \(\left[ \begin{array}{l}x=3\\x=4\end{array} \right.\) 

  `text{Vậy x = 3 hoặc x = 4 là nghiệm của đa thức G(x)}`

  `b) \ \ text{Cho đa thức K(x) = 0}`

  `to x^2 – 81 = 0`

  `to x^2 = 81`

  `to` \(\left[ \begin{array}{l}x=9\\x=-9\end{array} \right.\) 

  `text{Vậy x = 9 hoặc x = -9 là nghiệm của đa thức G(x)}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )