1)Tìm hai số biết tổng của chúng là 176,mỗi số đều có hai chữ số khác nhau và số này là số kia viết theo thứ tự ngược lại. 2)Cho a + c =9. Viết tập hợ

Question

1)Tìm hai số biết tổng của chúng là 176,mỗi số đều có hai chữ số khác nhau và số này là số kia viết theo thứ tự ngược lại.
2)Cho a + c =9. Viết tập hợp A các số tụ nhiên b sao cho ___ ___
abc cba là một số có ba chữ số.
3)Tìm 2 số tự nhiên a,b biết : ab + 10 =28
4)Có 5 số tự nhiên nào mà tích của chúng bằng 2019 và tổng có tận cùng bằng 8 ko?
5)Không tính giá trị cụ thể,hãy so sánh hai biểu thức:
a) A = 199 x 201 và B = 200.200
b)C = 35 . 53 – 18 và D = 35 + 53 .341)Tìm hai số biết tổng của chúng là 176,mỗi số đều có hai chữ số khác nhau và số này là số kia viết theo thứ tự ngược lại.
2)Cho a + c =9. Viết tập hợp A các số tụ nhiên b sao cho ___ ___
abc cba là một số có ba chữ số.
3)Tìm 2 số tự nhiên a,b biết : ab + 10 =28
4)Có 5 số tự nhiên nào mà tích của chúng bằng 2019 và tổng có tận cùng bằng 8 ko?
5)Không tính giá trị cụ thể,hãy so sánh hai biểu thức:
a) A = 199 x 201 và B = 200.200
b)C = 35 . 53 – 18 và D = 35 + 53 .341)Tìm hai số biết tổng của chúng là 176,mỗi số đều có hai chữ số khác nhau và số này là số kia viết theo thứ tự ngược lại.
2)Cho a + c =9. Viết tập hợp A các số tụ nhiên b sao cho ___ ___
abc cba là một số có ba chữ số.
3)Tìm 2 số tự nhiên a,b biết : ab + 10 =28
4)Có 5 số tự nhiên nào mà tích của chúng bằng 2019 và tổng có tận cùng bằng 8 ko?
5)Không tính giá trị cụ thể,hãy so sánh hai biểu thức:
a) A = 199 x 201 và B = 200.200
b)C = 35 . 53 – 18 và D = 35 + 53 .34

in progress 0
Serenity 1 năm 2021-07-24T18:21:58+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T18:23:21+00:00

  1)Tìm hai số biết tổng của chúng là 176,mỗi số đều có hai chữ số khác nhau và số này là số kia viết theo thứ tự ngược lại.

  gọi hai chữ số chưa biết là a và b

  ab+ba=176

  phân tích phép tính :

  10a+b+10b+a =176

  11a+11b =176

  11(a+b)=176

  a+b=176:11=16

  theo đề bài,hai chữ số khác nhau và số này là số kia viết theo thứ tự ngược lại chỉ có thể là:

  97;79

  2)Cho a + c =9. Viết tập hợp A các số tụ nhiên b sao cho ___ ___ abc cba là một số có ba chữ số.

  abc+cba=a0c+c0a+10b=10b=909+20b

  909+20b là một số có 3 chữ số =>20b <100

  b<5=>b=1;2;3.4;

  vậy A={1;2;3;4}

  3)Tìm 2 số tự nhiên a,b biết : ab + 10 =28

  2 số tự nhiên a,b biết : ab + 10 =28 là 18+10=28

  4)Có 5 số tự nhiên nào mà tích của chúng bằng 2019 và tổng có tận cùng bằng 8 ko?

  theo mik là ko số nào cả

  5)Không tính giá trị cụ thể,hãy so sánh hai biểu thức: a) A = 199 x 201 và B = 200.200 b)C = 35 . 53 – 18 và D = 35 + 53 .34

  a)A=199×201

  =199x(200+1)

  =199.200+199.1(1)

  B=200.200

  =200.(199+1)

  =200.199+200.1(2)

  từ (1)và(2) =>A<B

  b)C = 35 . 53 – 18 

  =35.(54-1)-18

  =35.54-53(1)

  D = 35 + 53 .34

  =35+53.(35-1)

  =35+53.35-53

  =35.(53+1)-53

  =35.54-53(2)

  từ (1) đến (2)=>C=D

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )