1,tìm x ∈ n biết a,n+(n+1)+(n+2)+…….+35=0 2 tìm a,b,c biết a+b=5 b+c=16 a+c=-19

Question

1,tìm x ∈ n biết
a,n+(n+1)+(n+2)+…….+35=0
2 tìm a,b,c biết
a+b=5
b+c=16
a+c=-19

in progress 0
Alaia 1 tháng 2021-11-07T17:20:42+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-07T17:22:00+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Bài 1 : 

  `n+(n+1)+(n+2)+….+35=0`

  Coi số số hạng dãy trên là : `a`

  Áp dụng công thức tính tổng dãy số số hạng cách đều :

  ( Số cuối + Số đầu ) x Số số hạng : 2

  Ta có :

  `n+(n+1)+(n+2)+….+35=0`

  `→\frac{(35+n).a}{2}=0`

  `→(35+n).a=0`

  `→35+n=0`

  `→n=-35`

  `->` Bạn xem lại đề nha : Đề bài Tìm `x∈N` mà kết quả ra `\neN` . Nếu đề bài đúng thì `n∈∅`

  `———————-`

  Bài `2` :

  Ta có :

  `a+b=5`

  `b+c=16`

  `a+c=-19`

  `→a+b+b+c+a+c=5+16+(-19)`

  `→2a+2b+2c=2`

  `→2(a+b+c)=2`

  `→a+b+c=1`

  Lại có :

  `a+b=5→c=1-5=-4` ( Do `a+b+c=1` )

  `b+c=16→a=1-16=-15` ( Do `a+b+c=1` )

  `a+c=-19→b=1-(-19)=20` ( Do `a+b+c=1` )

  Vậy `a=-15;b=20;c=-4`

  0
  2021-11-07T17:22:38+00:00

  `1)`

  ` n +(n+1) + (n+2)+ …. +35 = 0`

  Giả sử số số hạng của dãy ` n + (n+1) + (n+2) +….. +35 ` là `a` 

  Ta có 

  ` ((35+n)*a)/2 = 0`

  ` => (35 +n)a = 0`

  ` => 35 + n = 0`

  ` => n = -35`

  `2)`

  Cộng vế với vế của ba đẳng thức trên

  ` => a + b + b + c + a + c = 5 +16 -19 = 2`

  ` => 2(a+b+c) = 2`

  ` =>a + b + c = 1`

  Vì ` a+ b = 5`

  ` => c = 1 – (a+b) = 1 -5 = -4`

  ` b + c =16`

  ` => a = 1 -(b+c) = 1 – 16 = -15`

  ` a +c = -19`

  ` => b = 1 – (a+c) = 1+19 = 20`

  Vậy ` (a;b;c) = ( -15; 20 ; -4}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )