1)Tìm số học sinh của lớp 7A và lớp 7B, biết số học sinh của lớp 7B ít hơn 7A là 6 học sinh và tỉ số học sinh của lớp 7A và 7B là 7:6?

Question

1)Tìm số học sinh của lớp 7A và lớp 7B, biết số học sinh của lớp 7B ít hơn
7A là 6 học sinh và tỉ số học sinh của lớp 7A và 7B là 7:6?

in progress 0
Remi 5 phút 2021-09-15T08:08:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T08:09:37+00:00

  Đáp án:

  lớp 7A có 42 HS, lớp 7B có 36 HS.

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số HS của hai lớp 7A và 7B lần lượt là x và y. Ta có: 

  $x – y = 6$ và $\frac{x}{7} = \frac{y}{6}$ 

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có: 

  $\frac{x}{7} = \frac{y}{6} = \frac{x – y}{7 – 6} = \frac{6}{1} = 6$ 

  Suy ra: 

  $\frac{x}{7} = 6 \to x = 6.7 = 42$ 

  $\frac{y}{6} = 6 \to y = 6.6 = 36$

  Vậy lớp 7A có 42 HS, lớp 7B có 36 HS.

  0
  2021-09-15T08:09:53+00:00

  Gọi x, y lần lượt là số học sinh của lớp 7A và lớp 7B (x,y > 0)

  Theo đề bài ta có:

  $\frac{x}{7} = \frac{y}{6} và x – y = 6 $

  Áp dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau cho (1) ta được :

  $\frac{x}{7} = \frac{y}{6} = \frac{x-y}{7-6} = 6$

  $⇒ x = 6.7 = 42$

  $⇒ y = 6.6 = 36$

  Vậy lớp 7A có 42 học sinh và 7B có 36 học sinh

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )