1. tìm x và y sao cho x12y là số có 4 chữ số chia hết cho 45 2.1+1/4

Question

1. tìm x và y sao cho x12y là số có 4 chữ số chia hết cho 45
2.1+1/4

in progress 0
Katherine 3 tháng 2021-07-12T16:22:58+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T16:24:10+00:00

  1. Số chia hết cho 45 thì phải vừa chia hết cho 9, vừa chi hết cho 5.

  x12y

  ⇒ y có thể là 0 hoặc 5

  ⇒ TH1: Nếu y=0

  thì tổng x,1,2,0 phải chia hết cho 9

  mà 1+2+0=3 nên x= 6

  ⇒ TH2: Nếu y=5

  thì tổng x,1,2,5 phải chia hết cho 9

  mà 1+2+5=8 nên x=1

  Vậy để x12y là số có 4 chữ số và chia hết cho 45 thì y=0;x=6 hoặc y=5;x=1

  2. 1 + $\frac{1}{4}$= $\frac{4}{4}$ + $\frac{1}{4}$ = $\frac{5}{4}$ 

  0
  2021-07-12T16:24:47+00:00

  _Xin chào! Xin chào! ^^_

  *Bạn tham khảo nha*

  Câu $1.$ $x12y$ $\vdots$ cho $45$ thì $x12y$ phải $\vdots$ $5$ và $9$.

  $x12y$ $\vdots$ $5$ thì $y ∈ {0;5}$

  $TH 1$ :

  Nếu $y = 0$

  Ta có $x120$ $\vdots$ $9$

  Để $x120$ $\vdots$ $9 ⇒ x + 1 + 2 + 0$ $\vdots$ $9$

                               $⇒ x + 3$ $\vdots$ $9$

                               $⇒ 9 – 3 = x$

                               $⇒ x = 6$

  Vậy ta có số $6120$ $\vdots$ $45$.

  $TH 2$ :

  Nếu $y = 5$

  Ta có $x125$ $\vdots$ $5$

  Để $x125$ $\vdots$ $5 ⇒ x + 1 + 2 + 5$ $\vdots$ $9$

                               $⇒ x + 8$ $\vdots$ $9$

                               $⇒ 9 – 8 = x$

                               $⇒ x = 1$

  Vậy ta có số $1125$ $\vdots$ $45$

  $→$ $x12y$ là số có $4$ chữ số $\vdots$ $45$ ta có $2TH$

  $TH1 : x = 6; y = 0$

  $TH2 : x = 1; y = 5$

  Câu $2$ :

  $1 + \dfrac{1}{4}$

  $= \dfrac{1}{1} + \dfrac{1}{4}$

  $= \dfrac{4}{4} + \dfrac{1}{4}$

  $= \dfrac{5}{4}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )