1) tính: a) /-3/ . 1/2 – 3^2 . 3/2 b) A= 1/1.2+ 1/2.3+ 1/3.4 + … +1/15.16 c) 3^4 : 3^3 -1/4 . 5/2 – 1 2) tìm X thuộc Z biết: a) x/-14= 2/7 b) x+1/3

Question

1) tính:
a) /-3/ . 1/2 – 3^2 . 3/2
b) A= 1/1.2+ 1/2.3+ 1/3.4 + … +1/15.16
c) 3^4 : 3^3 -1/4 . 5/2 – 1
2) tìm X thuộc Z biết:
a) x/-14= 2/7
b) x+1/3 = 7/5
HELP ME, HELP ME

in progress 0
Eva 1 tuần 2021-11-30T02:44:25+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T02:45:43+00:00

  Đáp án:

   bài 1 là hình đầu,bài 2 hình sau

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-30T02:46:17+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  2)a.x =  – 4\\
  b.x = \frac{{16}}{{15}}
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  1)a.A = 3.\frac{1}{2} – 9.\frac{3}{2} = \frac{3}{2} – \frac{{27}}{2} =  – 12\\
  b.B = \frac{1}{{1.2}} + \frac{1}{{2.3}} + … + \frac{1}{{15.16}}\\
   = 1 – \frac{1}{2} + \frac{1}{2} – \frac{1}{3} + …. + \frac{1}{{15}} – \frac{1}{{16}}\\
   = 1 – \frac{1}{{16}} = \frac{{15}}{{16}}\\
  c.C = \frac{{{3^4}}}{{{3^3}}} – \frac{1}{4}.\frac{5}{2} – 1\\
   = 3 – \frac{5}{8} – 1 = \frac{{11}}{8}\\
  2)a. – \frac{x}{{14}} = \frac{2}{7}\\
   \to  – 7x = 28\\
   \to x =  – 4\\
  b.x + \frac{1}{3} = \frac{7}{5}\\
   \to x = \frac{{16}}{{15}}
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )