1. Tính : a, (6 giờ 18 phút + 8 giờ 29 phút) × 2 b, 38 phút 59 giây – 28 phút 39 giây : 3 c, 45 giờ 37 phút : 7 – 1,8 giờ d, 2 phút 30 giây × 14 + 15

Question

1. Tính :
a, (6 giờ 18 phút + 8 giờ 29 phút) × 2
b, 38 phút 59 giây – 28 phút 39 giây : 3
c, 45 giờ 37 phút : 7 – 1,8 giờ
d, 2 phút 30 giây × 14 + 15 phút 34 giây

in progress 0
Eva 3 tháng 2021-09-08T08:12:38+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T08:14:05+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a)14 giờ 47 phút x 2

  = 28 giờ 94 phút

  b) 38 phút 59 giây – 9 phút 33 giây

  =29 phút 26 giây

  c) 6 giờ 31 phút – 1 giờ 48 phút

  = 4 giờ 43 phút

  d) 28 phút 420 giây + 15 phút 34 giây

  = 43 phút 454 giây

  = 50 phút 34 giây

  0
  2021-09-08T08:14:31+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a,(6 giờ 18 phút +8 giờ 29 phút)x2

  =14 giờ 47 phút x2

  =28 giờ 94 phút=29 giờ 34 phút

  b,38 phút 59 giây-28 phút 39 giây :3

  =38 phút 59 giây -9 phút 33 giây

  =29 phút 26 giây

  c,Đổi 1,8 giờ =1 giờ 48 phút

  45 giờ 37 phút:7-1 giờ 48 phút

  =6 giờ 31 phút-1 giờ 48 phút

  =4 giờ 43 phút

  d,2 phút 30 giây x14+15 phút 34 giây

  =35 giờ+15 giờ 34 phút

  =50 giờ 34 phút

                             MÌNH LÀM ĐẦY ĐỦ RỒI NHÉ!!!!

                                          CHO MÌNH CTLHN NHA!!!!!! 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )