1. Tính khối lượng kali pemanganat và nồng độ % của dung dịch HCl (D = 1,123 g/ml) cần dùng để điều chế 5,6 lít khí clo (đktc). Biết phản ứng xảy ra h

Question

1. Tính khối lượng kali pemanganat và nồng độ % của dung dịch HCl (D = 1,123 g/ml) cần dùng để điều chế 5,6 lít khí clo (đktc). Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn và thể tích dung dịch axit đã dùng là 130ml.
2. Tính khối lượng Na và thể tích khi Clo ở đktc cần dùng để điều chế 4,68gam NaCl (phản ứng xảy ra hoàn toàn) .
3. Cho axit H2SO4 đặc tác dụng hết với 58,5 g NaCl, đun nóng. Hòa tan khí tạo thành vào 146 g nước, tính C% dung dịch thu được (phản ứng xảy ra hoàn toàn).
Ai giúp e với ạ!!!

in progress 0
Gianna 1 tháng 2021-11-06T19:20:13+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-06T19:21:32+00:00

  Em tham khảo nha:

  \(\begin{array}{l}
  1)\\
  2KMn{O_4} + 16HCl \to 2KCl + 2MnC{l_2} + 5C{l_2} + 8{H_2}O\\
  nC{l_2} = \dfrac{{5,6}}{{22,4}} = 0,25\,mol\\
  nKMn{O_4} = 0,25 \times \frac{2}{5} = 0,1\,mol\\
  mKMn{O_4} = 0,1 \times 158 = 15,8g\\
  2)\\
  2Na + C{l_2} \to 2NaCl\\
  nNaCl = \dfrac{{4,68}}{{58,5}} = 0,08\,mol\\
  nNa = nNaCl = 0,08\,mol\\
  mNa = 0,08 \times 23 = 1,84g\\
  mC{l_2} = 0,04 \times 71 = 2,84g\\
  3)\\
  2NaCl + {H_2}S{O_4} \to 2HCl + N{a_2}S{O_4}\\
  nHCl = nNaCl = 1\,mol\\
  m{\rm{dd}} = 146 + 36,5 = 182,5g\\
  C\% HCl = \dfrac{{36,5}}{{182,5}} \times 100\%  = 20\% 
  \end{array}\)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )