1) Tính nhanh : A=x⁵- 100x⁴ + 100x³ – 100x² + 100x – 9 tại x=99 2) cho x,y thuộc z: Chứng tỏ: nếu A= 5x + y chia hết cho 19 B = 4x – 3y chia hết cho

Question

1) Tính nhanh :
A=x⁵- 100x⁴ + 100x³ – 100x² + 100x – 9 tại x=99
2) cho x,y thuộc z:
Chứng tỏ: nếu A= 5x + y chia hết cho 19
B = 4x – 3y chia hết cho 19

in progress 0
aikhanh 2 tuần 2021-07-12T10:46:25+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:47:40+00:00

  Đáp án:

  `1,`

  Có : `x = 99`

  `-> x + 1 = 100` `(1)`

  `A = x^5 – 100x^4 + 100x^3 – 100x^2 + 100x – 9`

  Thay `(1)` vào `A` ta được :

  `-> A = x^5 – (x + 1) x^4 + (x + 1)x^3 – (x + 1)x^2 + (x + 1)x – 9`

  `-> A=  x^5 -x^5 – x^4 + x^4 + x^3 – x^3 – x^2 + x^2+ x – 9`

  `-> A = (x^5 – x^5) + (-x^4 + x^4) + (x^3 – x^3) + (-x^2 + x^2) + (x – 9)`

  `-> A = x – 9`

  Thay `x= 99` vào ta được :

  `-> A = 99 – 9`

  `-> A = 90`

  Vậy `A = 90` tại `x =99`

  `2,`

  `A = 5x + y \vdots 19`

  `-> -3 (5x + y) \vdots 19`

  `-> -15x – 3y \vdots 19`

  `-> -19x + 4x – 3y \vdots 19`

  Ta thấy : `-19x \vdots 19`

  `-> 4x – 3y \vdots 19`

  mà `B = 4x – 3y`

  `-> B \vdots 19` 

   

  0
  2021-07-12T10:48:20+00:00

  `1)`

  `A = x^5 – 100x^4 + 100x^3 – 100x^2 + 100x – 9`

  `= x^5 – (99 + 1)x^4 + (99 + 1)x^3 – (99 + 1)x^2 + (99 + 1)x – 9`

  Thay `x = 99` vào `A`, ta được:

  `A = x^5 – (x + 1)x^4 + (x + 1)x^3 – (x + 1)x^2 + (x + 1)x – 9`

  `= x^5 – x^5 – x^4 + x^4 + x^3 – x^3 – x^2 + x^2 + x – 9`

  `= x – 9`

  `= 99 – 9`

  `= 90`

  Vậy giá trị của `A` tại `x = 99` là `90`

  `2)`

  `5x + y vdots 19`

  `=> -3(5x + y) vdots 19`

  `=> -15x – 3y vdots 19`

  `=> -19x + 4x – 3y vdots 19` mà `-19x vdots 19`

  `=> 4x – 3y vdots 19`

  `=> B vdots 9`

  `=> đpcm`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )