1, Tính Phân tử khối: 1, M Na2CO3.10H2O 2, M CnH2n+z-x(COOH)x 2, Hãy lấy 5 ví dụ khác nhau (Chỉ viết kí hiệu hóa học) 1, đơn chất 2, hợp chất 3, hỗn h

Question

1, Tính Phân tử khối:
1, M Na2CO3.10H2O
2, M CnH2n+z-x(COOH)x
2, Hãy lấy 5 ví dụ khác nhau (Chỉ viết kí hiệu hóa học)
1, đơn chất
2, hợp chất
3, hỗn hợp

in progress 0
Kylie 3 tháng 2021-09-11T23:09:50+00:00 2 Answers 51 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T23:11:30+00:00

  Câu 1:

  1.

  $M_{Na_2CO_3.10H_2O}=23.2+12+16.3+10.(2+16)=286 (đvC)$

  Câu 2:

  1.Đơn chất$:Mg ;Cu ;Zn ;Cl;H_2 ;N_2 ;Al ;Ag ; P ;S  ;…$

  2.Hợp chất$:Na_3PO_4 ;CuCl_2 ;BaSO_3 ;KMnO_4 ;CH_4 ;…$

  3.Hỗn hợp$ :HCl  và H_2SO_4;Fe và Cu ;BaCl_2 và HCl ;……$

  ——————Nguyễn Hoạt——————

   

  0
  2021-09-11T23:11:41+00:00

  Câu 1: 

  1/ 

  $M=23.2+12+16.3+18.10=286$

  2/ sửa thành $C_nH_{2n+2}-x(COOH)_x$

  $12n+2n+2-x+45x=14n+44x+2$

  Câu 2:

  1. $Na$, $Cl_2$, $H_2$, $Br_2$, $Fe$

  2. $NaCl$, $HCl$, $NaOH$, $Ca(NO_3)_2$, $Fe_2(SO_4)_3$

  3. Hỗn hợp $(Fe, Cu)$, $(CuCl_2, NaCl)$, $(H_2SO_4, HNO_3, HCl)$, $(AgCl, Ag_2SO_4)$, $(CO, CO_2)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )