1) Tính số mol CuCl2 có trong 500ml dung dịch NaOH 0,2M. 2) Tính số mol và thể tích 50g dung dịch H2SO4 20%. Tính CM.

Question

1) Tính số mol CuCl2 có trong 500ml dung dịch NaOH 0,2M.
2) Tính số mol và thể tích 50g dung dịch H2SO4 20%. Tính CM.

in progress 0
Alaia 3 tuần 2021-07-11T13:36:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:37:35+00:00

  $\text{@Kenvin2007}$

  Đáp án:

  Câu 1 : 

  $\text{Đổi 500 ml = 0,5 l}$

  `n_{CuCl_2}` = `0,5` × `0,2` = `0,1` `mol` 

  Câu 2 : 

  `m_(ct)` = `(20 × 50%)/(100)` = `10` `gam` 

  `n_{H_2SO_4}` = `(10)/(98)` = `0,102` `mol` 

  `V_{H_2SO_4}` = `0,102` × `22,4` = `2,285` `l` 

  `C_M` = `(0,102)/(2,285)` = `0,44625` `M` 

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-07-11T13:37:42+00:00

  Bạn tham khảo nha!

  `1)` `-` `500` `(ml)` `= 0,5` `(l)`

  `->` `n_{CuCl_2} = 0,2 xx 0,5 = 0,1` `(mol)`

  `2)` `-` `m_{H_2SO_4} = \frac{50 xx 20}{100} = 10` `(g)`

  `->` `n_{H_2SO_4} = \frac{10}{98} = \frac{5}{49}` `(mol)` 

  `->` `V_{H_2SO_4} = \frac{5}{49} xx 22,4 = 2,28` `(l)`

  `->` `C_M = \frac{\frac{5}{49}}{2,28} = 0,04` `(M)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )