1 . Tính ( Tính nhanh ) a. 15,3 : ( 1 + 0,25 * 6 ) b. 1,6 * 1,1 + 1,8 : 4 c. 3,18 + 5 , 67 + 6,82 d. 9 : 0,012 : 300 e . 18 – 10,5 : 3 + 5 2. Một tấm

Question

1 . Tính ( Tính nhanh )
a. 15,3 : ( 1 + 0,25 * 6 )
b. 1,6 * 1,1 + 1,8 : 4
c. 3,18 + 5 , 67 + 6,82
d. 9 : 0,012 : 300
e . 18 – 10,5 : 3 + 5
2. Một tấm bảng hình chữ nhật ABCD có diện tích 3,575 m2 , chiều rộng của bảng là 130cm .
a. Tính chiều dài của bảng
b. Người ta muốn nẹp xung quanh bằng khung nhôm .
3. Phải cộng thêm vào tử và mẫu của phân số 2/11 cùng 1 số tự nhiên nào để được phân số mới mà rút gọn bằng 6/7

in progress 0
Vivian 3 tháng 2021-09-01T06:09:30+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T06:10:57+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a, 15,3÷(1+0,25×6)

  =15,3÷(1+1,25)

  =15,3÷2,25

  =6,8

  b,1,6×1,1+1,8÷4

  =1,76+0,45

  =2,21

  c,3,18+5,67+6,82

  =16,3

  d,9÷0,012÷300

  =2,5

  e,18-10,5÷3+5

  =18-3,5+5

  =19,5

  0
  2021-09-01T06:11:25+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) $15,3\div (1+0,25\times 6)\\=15,3\div (1+1,5)\\=15,3\div 2,5\\=\frac{153}{25}\\=6,12$

  b) $1,6\times 1,1+1,8\div 4\\=1,6+0,16+0,45\\=1,76+0,45\\=2,21$

  3) Số cần phải cộng thêm là:

  $6\times 11-7\times 2=52$

  c) $3,18+5,7+6,82\\=8,88+6,82\\=0,1+8,8+6,8\\=15,7$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )