1/Tổng diện tích của 3 nước VN-Lào-Campuchia là 739012 km2 (số liệu 2002). Trong đó, diện tích nước VN chiếm tỉ lệ 43,465%, diện tích nước Lào nhỏ hơn

Question

1/Tổng diện tích của 3 nước VN-Lào-Campuchia là 739012 km2 (số liệu 2002). Trong đó, diện tích nước VN chiếm tỉ lệ 43,465%, diện tích nước Lào nhỏ hơn diện tích nước Campuchia là 55800 km2. Tính diện tích của 3 nước trên (làm tròn đến hàng đơn vị)

in progress 0
aikhanh 4 tuần 2021-08-13T13:32:29+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-13T13:33:51+00:00

    $\displaystyle \begin{array}{{>{\displaystyle}l}} \mathrm{Diện\ tích\ Việt\ Nam:\ 43,465\%.739012=321211,57\ km^{2}}\\ \mathrm{Gọi\ diện\ tích\ nước\ Lào\ là\ x\ ( x >0) \ ,\ diện\ tích\ Campuchia\ là\ y\ ( y >0)}\\ \mathrm{Ta\ có:\ x+y=739012-321211,57\ =417800,43\ ( 1)}\\ \mathrm{Diện\ tích\ nước\ Lào\ nhỏ\ hơn\ diện\ tích\ nước\ Campuchia\ là\ y-x=55800\ ( 1)}\\ \mathrm{Từ\ ( 1)( 2) \ ta\ có\ HPT:\ \{{_{y-x=55800}^{x+y\ =417800,43}}}\\ \mathrm{\Leftrightarrow x=181000,215\ ( TM) \ và\ y=236800,215\ ( TM)}\\ \mathrm{Vậy\ diện\ tích\ nước\ Lào\ là\ 181000,215\ km^{2} \ ,\ diện\ tích\ Campuchia\ là\ 236800,215\ km^{2}}\\ \end{array}$

     

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )