1 trình bày hoàn cảnh, nội dung, kết quả của cuộc duy tân Minh Trị 2 nêu hạn chế và ý nghĩa của cách mạng Tân Hợi năm 1911

Question

1 trình bày hoàn cảnh, nội dung, kết quả của cuộc duy tân Minh Trị
2 nêu hạn chế và ý nghĩa của cách mạng Tân Hợi năm 1911

in progress 0
Lyla 1 tháng 2021-08-31T13:59:20+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T14:00:30+00:00

  1

  * Hoàn cảnh:
  – Do các nước Tư Bản Phương Tay ngày càng can thiệp vào Nhật Bản.
  – Tháng 6-1868,vua Thiên Hoàng Minh Trị đã thực hiện cải cách đó là cuộc cải cách Duy Tân Minh Trị,nhằm giúp Nhật Bản thoát khỏi tình hình phong kiến lạc hậu.
  * Nội dung:
  – Chính trị: Bãi bỏ chế độ nông nô,đưa Quý Tộc tử sản hóa và Đại Tư Sản lên nắm chính quyền.
  – Kinh tế:Chính phủ thi hàng nhiều chính sách như Thống nhất tiền tệ, xóa bỏ độc quyền sở hữu ruộng đất của giai cấp Phong kiến, xây dựng cơ sở hạ tầng…
  – Quân sự: Tổ chức và Huấn luyện theo kiểu Phương Tây, sản xuất vũ khí được chú trọng.
  – Giáo dục: Thi hành nhiều chính sách giáo dục bắt buộc:
  + Chú trọng nội dung khoa học,kĩ thuật
  + Cho học sinh ưu tú đi học ở Phương Tây.

  * Tác dụng:

  – Đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, ổn định tình hình kinh tế – xã hội trong nước.

  – Giúp đất nước thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa, phát triển thành một nước tư bản công nghiệp.

  0
  2021-08-31T14:00:49+00:00

  1 * Hoàn cảnh:
  – Do các nước Tư Bản Phương Tay ngày càng can thiệp vào Nhật Bản.
  – Tháng 6-1868,vua Thiên Hoàng Minh Trị đã thực hiện cải cách đó là cuộc cải cách Duy Tân Minh Trị,nhằm giúp Nhật Bản thoát khỏi tình hình phong kiến lạc hậu.
  * Nội dung:
  – Chính trị: Bãi bỏ chế độ nông nô,đưa Quý Tộc tử sản hóa và Đại Tư Sản lên nắm chính quyền.
  – Kinh tế:Chính phủ thi hàng nhiều chính sách như Thống nhất tiền tệ, xóa bỏ độc quyền sở hữu ruộng đất của giai cấp Phong kiến, xây dựng cơ sở hạ tầng…
  – Quân sự: Tổ chức và Huấn luyện theo kiểu Phương Tây, sản xuất vũ khí được chú trọng.
  – Giáo dục: Thi hành nhiều chính sách giáo dục bắt buộc:
  + Chú trọng nội dung khoa học,kĩ thuật
  + Cho học sinh ưu tú đi học ở Phương Tây.

  * Kết Quả:

  – Đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, ổn định tình hình kinh tế – xã hội trong nước.

  – Giúp đất nước thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa, phát triển thành một nước tư bản công nghiệp.

   

  2.

  *Ý nghĩa:

  -Cách mạng Tân Hợi 1911 là cuộc cách mạng dân chủ tư sản đầu tiên có đường lối và giai cấp lãnh đạo cụ thể.
  -Cách mạng đã chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế, lật đổ triều đại Mãn Thanh, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Ngoài ra cách mạng cũng mang đến quyền tự do bình đẳng cho nhân dân Trung
  -Quốc. Đối với các nước trên thế giới thì Cách mạng Tân Hợi 1911 thắng lợi đã cổ vũ tinh thần đấu tranh đòi quyền dân chủ cho nhân dân thế giới.

  *Hạn chế:

  -Cách mạng Tân Hợi 1911 là cuộc cách mạng dân chủ tư sản không triệt để. Cuộc CM này tồn tại các mặt hạn chế như:
  +Không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.

  +Không thủ tiêu tận gốc giai cấp phong kiến, mà chỉ thỏa hiệp
  +Chưa đánh đuổi được thực dân xâm lược cũng như không dám đấu tranh giành lại quyền lợi của dân tộc
  +Cuộc CM còn non yếu về mặt đường lối và tổ chức.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )