1. Trộn 100ml dung dịch có pH = 2 gồm HClO4 và HNO3 với 100ml dung dịch KOH nồng độ a ( mol/l), thu được 200ml dung dịch có pH = 13. Tính giá trị của

Question

1. Trộn 100ml dung dịch có pH = 2 gồm HClO4 và HNO3 với 100ml dung dịch KOH nồng độ a ( mol/l), thu được 200ml dung dịch có pH = 13. Tính giá trị của a
2. Cho từ từ dung dịch K2CO3 đến dư vào dung dịch HNO3 , dung dịch thu được có pH

in progress 0
Margaret 1 tháng 2021-08-31T14:02:21+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T14:03:23+00:00

  1.Dd axit ban đầu có [H+] =0,1 M → nH+=0,1.0,1 =0,01 mol

  Dd sau phản ứng có pH = 12 → dư bazo và có pOH =14-12=2 → [OH] =0,01M→ nOH = 0,002 mol

  PTHH:          H+ + OH → H2O

  Ta có nNaOH = nH+  nOH dư = 0,01 + 0,002 = 0,012 mol → a = 0,12M

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )