1 Trong các hoạt động dưới đây, hoạt động nào là hoạt động lặp với số lần chưa biết trước? (1 Điểm) Tính tổng các số tự nhiên từ 1 đến 20 A Nhập vào 1

Question

1 Trong các hoạt động dưới đây, hoạt động nào là hoạt động lặp với số lần chưa biết trước?
(1 Điểm)
Tính tổng các số tự nhiên từ 1 đến 20 A
Nhập vào 1 số cho đến khi số nhập vào là số chẵn thì dừng B
Nhập các số nguyên từ bàn phím cho đến khi đủ 50 số. C
Mỗi ngày học bài 2 lần. D
2 .Đoạn lệnh sau đây
i:=1;
While i<10 do write('A'); sẽ cho kết quả gì? (1 Điểm) In 1 chữ A ra màn hình A In 10 chữ A ra màn hình B In vô số chữ A ra màn hình C In 5 chữ A ra màn hình D 3 Sau khi thực hiện đoạn chương trình j:= 0; for i:= 1 to 3 do j:=j+2; thì giá trị in ra màn hình là? (1 Điểm) 4 A 6 B 8 C 10 D 4 Hãy hoàn thiện chương trình tính tổng n số tự nhiên đầu tiên cho đến khi S<=500. Cho biết N S:=0 N:=0 While S<= do N:= N+1 S:= S+N Writeln(‘So N de tong >1000 la’,N);
Writeln(‘Gia tri cua tong S =’,S);
Bài này tự luận ( bài 4)

in progress 0
Gabriella 1 năm 2021-08-16T16:56:59+00:00 2 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T16:58:38+00:00

  1.B

  2.C

  3.B

  4

  Sau khi chỉnh sửa 

  Program BTH;
  uses crt;
  var n,s:longint;
  Begin
          clrscr;
          s:=0;
          n:=0;
          While s<=500 do
          Begin
                  n:=n+1;
                  s:=s+n;
          end;
          Writeln(‘So N de tong >500 la ‘,n);
          Writeln(‘Gia tri cua tong S= ‘,s);
          readln;
  end.

  0
  2021-08-16T16:58:40+00:00

  1B

  2C

  3B

  4

  program oken;

  uses crt;

  var s,n:longint;

  begin

  clrscr;

  s:=0; n:=0;

  while s<=500 do

     begin

         n:=n+1;

         s:=s+n;

      end;

  writeln(‘So N de tong >1000 la: ‘.n);

  writeln(‘Gia Tri cua tong S =’,s);

  readln;

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )