1.Từ 4 số:0,1,3,7 a)có thể viết được mấy số có 2 chữ số b)có thể viết được mấy chữ số có 3 chữ số c)có thể viết được mấy chữ số có 3 chữ số khác nh

Question

1.Từ 4 số:0,1,3,7
a)có thể viết được mấy số có 2 chữ số
b)có thể viết được mấy chữ số có 3 chữ số
c)có thể viết được mấy chữ số có 3 chữ số khác nhau
d)có thể viết được mấy chữ số có 4 chữ số khác nhau
e)có thể viết được mấy chữ số có 4 chữ số mà mỗi số ko được lặp lại quá 2 lần

in progress 0
Parker 6 phút 2021-09-16T03:39:00+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T03:40:00+00:00

  Đáp án:

  a) Có thể giải theo hai cách như sau:

  Cách 1. Chọn chữ số đầu tiên: yêu cầu khác , có 4 cách

  7 chữ số còn lại, có cách

  Do đó có tất cả cách

  Cách 2. Số cách sắp xếp 8 chữ số gồm thành một dãy bất kì, có cách.

  Số cách sắp xếp 8 chữ số gồm thành một số tự nhiên không đúng nghĩa (tức là chữ số đừng đầu), có cách.

  Do vậy số các số tự nhiên thỏa mãn bài toán là số.

  b) Ta xét 2 khả năng

  Thứ nhất: 2 chữ số còn lại không có chữ số , có 1 cách chọn duy nhất (là cặp )

  Sắp xếp 8 chữ số đã cho, có tất cả cách

  Do đó trường hợp này có số

  Thứ hai: trong 2 chữ số còn lại có chữ số , có 2 cách chọn

  Sắp xếp 8 chữ số đã chọn được:

  – Nếu có chữ số đứng đầu, có tất cả số

  – Nếu chữ số đứng ở vị trí bất kì, có số

  Do đó trường hợp này có tất cả số

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-09-16T03:40:50+00:00

  Đáp án:

  a)có thể viết được 12 số có 2 chữ số

  b)có thể viết được 48 chữ số có 3 chữ số

  c)có thể viết được 24 chữ số có 3 chữ số khác nhau

  d)có thể viết được 24 chữ số có 4 chữ số khác nhau

  e)có thể viết được 72 chữ số có 4 chữ số mà mỗi số ko được lặp lại quá 2 lần

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )