1/ Từ 7h kém 5 phút đến 7h 45 phút có (…phút) 2/ 9 dm3 65 cm3 = … dm3 3/ Tỉ số diện tích của hình P và hình Q là 3:2 . Như vậy diện tích hình P so

Question

1/ Từ 7h kém 5 phút đến 7h 45 phút có (…phút)
2/ 9 dm3 65 cm3 = … dm3
3/ Tỉ số diện tích của hình P và hình Q là 3:2 . Như vậy diện tích hình P so với hình Q là bao nhiêu phần trăm ?
4/ Trong 1 đợt khuyến mãi , cửa hàng A bán giá sản phẩm M còn 85 % giá bán lúc đầu , cửa hàng B giảm giá sản phẩm M còn 80 % giá bán lúc đầu . Như vậy cửa hàng B bán rẻ hơn cửa hàng A sản phẩm M là 15 000 đồng . Sản phẩm lúc chưa giảm giá là

in progress 0
Valentina 1 ngày 2021-09-12T23:25:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:27:14+00:00

  @SANGOFFICIAL

  1/ Từ 7h kém 5 phút đến 7h 45 phút có 50 phút

  2/ 9 dm³ 65 cm³ = 9,065 dm³

  3/ Tỉ số diện tích của hình P và hình Q là 3:2 . Như vậy diện tích hình P so với hình Q là 3÷(2÷100)= 150%

  4/ Vì cửa hàng A bán rẻ hơn cửa hàng B 85%-80%=5%

  Nên giá lúc đầu là:15000×5×100=75000 đồng

  0
  2021-09-12T23:27:31+00:00

   1)50 phút 

  2)9,065

  3)150%

  4) giải

   Giá của sản phẩm M lúc đầu  là:

        15 000 ×(85%-80%) ×100= 75 000₫

                 Đ/S:75 000 ₫

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )