1.từ butan có thể tách được bao nhiêu anken?

Question

1.từ butan có thể tách được bao nhiêu anken?

in progress 0
Valentina 3 tuần 2021-11-24T23:54:29+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-11-24T23:55:39+00:00

    Từ butan $CH_3-CH_2-CH_2-CH_3$ tách được 3 anken: etilen, propilen (cracking), butilen (đề hidro hoá)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )