1. Vào thời gian nào chủ nghĩa tư bản tự do chuyển sang chủ nghĩa tư bản độc quyền? A. Khoảng 50 năm cuối thế kỉ XIX. B. Khoảng 40 năm cuối thế kỉ XIX

Question

1. Vào thời gian nào chủ nghĩa tư bản tự do chuyển sang chủ nghĩa tư bản độc quyền?
A. Khoảng 50 năm cuối thế kỉ XIX.
B. Khoảng 40 năm cuối thế kỉ XIX.
C. Khoảng 30 năm cuối thế kỉ XIX.
D. Khoảng 20 năm cuối thế kỉ XIX.
2.Sự xuất hiện các tổ chức độc quyền cacten, xanh đi ca và. tơrơt ở những nước nào?
A. Cacten, xanhđica ở Đức và Pháp, tơrớt ở Mĩ.
B. Tơrớt ở Pháp, cacten ở Mĩ, xanhđica ở Đức.
C.Cactẹn, xanhđica ở Mĩ và Đức, tơrớt ở Pháp.
D. Cacten ở Mĩ, xanhđica và tơ rớt ờ Đức và Pháp.
3.Các điều kiện nào đã dẫn đến sự phân hóa giàu nghèo giữa các nước tư bản với nhau ở cuối thế ki XIX?
A. Tài nguyên và nhân công.
B. Trình độ sản xuất và tập trung tư bản.
C. Trình độ tổ chức và quản lý.sản xuất.
D. Nguyên liệu và kĩ thuật sản xuất.
4.Nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc đấu tranh để phân chia thuộc địa?
A. Do mâu thuẫn giữa các nước đế quốc với các nước thuộc địa.
B. Do mâu thuẫn giữa các nước đế quốc trong việc tranh chấp thuộc địa.
C. Do mâu thuẫn giữa các nước tư bản trong việc xuất khẩu hàng hoá đến các nước thuộc địa.
D. Tất cả các nguyên nhân trên
5.Vì sao các nước đế quốc tăng cường xâm lược các nước thuộc địa?
A. Các nước thuộc địa có thị trường tiêu thụ mở rộng.
B. Các nước thuộc địa có thị trường tiêu thụ mở rộng, nhiều nguồn nguyên liệu và nhân công rẻ mạt.
C. Các nước thuộc địa còn lạc hậu nên dễ khai thác tài nguyên thiên nhiên.
D. Tất cả các lí do trên.

in progress 0
Margaret 3 tháng 2021-09-28T15:12:34+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:14:13+00:00

  1- C

  2- A

  3- D

  4 – B

  5- D

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )