1 vật được treo vào 1 lực kế để đo lực theo phương thẳng đứng. Khi vật ở trong ko khí lực kế chỉ 2,1 N.Nếu vật chìm trong dầu lực kế chỉ 1,94N.biết tr

Question

1 vật được treo vào 1 lực kế để đo lực theo phương thẳng đứng. Khi vật ở trong ko khí lực kế chỉ 2,1 N.Nếu vật chìm trong dầu lực kế chỉ 1,94N.biết trong lượng riêng của dầu là 8 000N/m3
a) Tính lực đẩy acsimet của dầu tác dụng lên vật
b) tính thể tích và khối lượng riêng của vật
tóm tắt và giải chi tiết dùm mình!!

in progress 0
Cora 1 năm 2021-08-09T10:13:51+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T10:15:20+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a.\\
  {F_A} = 0,16N\\
  b.\\
  V = {2.10^{ – 5}}{m^3}\\
  D = 10500kg/{m^3}
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  P = 2,1N\\
  F = 1,94N\\
  {d_d} = 8000N/{m^3}\\
   –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – \\
  a.\\
  {F_A} = ?\\
  b.\\
  V = ?\\
  D = ?
  \end{array}\)

  a.

  Lực đẩy acsimet của dầu là:

  \({F_A} = P – F = 2,1 – 1,94 = 0,16N\)

  b.

  Thể tích của vật là:

  \(\begin{array}{*{20}{l}}
  {{F_A} = {d_d}V}\\
  {{\rm{\;}} \Rightarrow V = \dfrac{{{F_A}}}{{{d_d}}} = \dfrac{{0,16}}{{8000}} = {{2.10}^{ – 5}}{m^3}}
  \end{array}\)

  Khối lượng riêng của vật là:

  \(D = \dfrac{m}{V} = \dfrac{P}{{10V}} = \dfrac{{2,1}}{{{{10.2.10}^{ – 5}}}} = 10500kg/{m^3}\)

  0
  2021-08-09T10:15:50+00:00

  tóm tắt:

  =2,1N

  P2=1,94N

  d=8000N/ 

  —————

  a) Fa =?N

  b) V=?  

       =?kg/

  giải:

  a)lực đẩy acsimet của dầu tác dụng lên vật là:

  Fa==2,1-1,94=0,16N

  b) thể tích của vật là:

  FA =.

  =

  =0,16 : 8000=0,00002

  Khối lượng của vật là:

  P=10.m

  ⇒m=

  ⇒m= =0,21kg

  khối lượng riêng của vật là:

   = = =10500kg/

  học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )