1 viên bi rơi từ A-B không vận tốc đầu không lực ma sát, AB=2m, rơi 1 góc 60 độ a, tìm vận tốc của vật khi ở B b .tìm vận tóc của vật cách B 0.5m

Question

1 viên bi rơi từ A-B không vận tốc đầu không lực ma sát, AB=2m, rơi 1 góc 60 độ
a, tìm vận tốc của vật khi ở B
b .tìm vận tóc của vật cách B 0.5m

in progress 0
Maria 21 phút 2021-09-19T01:51:42+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T01:53:22+00:00

  Đáp án:

   W=10m(J)

  Giải thích các bước giải:
  \(AB = 2m;\alpha  = {60^0}\)

  a> Cơ năng tại A:
  \({\rm{W}} = {{\rm{W}}_t} = m.g.h = m.g.(AB.\sin \alpha ) = m.10(2.\cos 60) = 10 m(J)\)

  Vận tốc tại B: 
  \({{\rm{W}}_d} = {\rm{W}} \Leftrightarrow \frac{1}{2}.m.{v^2} = 10m \Rightarrow v = 2\sqrt 5 m/s\)

  b> Thế năng tại vị trí C cách B 0,5m

  \({{\rm{W}}_t} = m.g.h = m.g.(AC.cos60) = m.10.0,5.cos60 = 2,5m(J)\)

  Vận tốc: 

  \({{\rm{W}}_d} = {\rm{W}} – {{\rm{W}}_t} = 10m – 2,5m = 7,5m \Rightarrow v = \sqrt {\frac{{2.7,5m}}{m}}  = \sqrt {15} m/s\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )