1) Viết chương trình tính a/b với a,b được nhập vào từ bàn phím 2) viết chương trình kiểm tra a là số chẵn hay lẻ vs a được nhập vào từ bàn phím 3) vi

Question

1) Viết chương trình tính a/b với a,b được nhập vào từ bàn phím
2) viết chương trình kiểm tra a là số chẵn hay lẻ vs a được nhập vào từ bàn phím
3) viết chương trình kiểm tra a,b,c có phải số đo ba cạnh tam giác vs a,b,c được nhập vào từ bàn phím

in progress 0
Samantha 3 tuần 2021-08-23T06:24:00+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T06:25:03+00:00

  1) program Bai_tap;

      uses  crt;

  var a,b,thuong: real;

  clrscr;

  begin

  write(‘nhap a’) ; readln(a);

  write(‘nhap b’); readln(b);

  thuong:=a/b;

  write( ‘thuong=’, thuong);

  readln

  end.

  2) program CT;

  uses crt;

  var a: interger;

  begin

  clrscr;

  writeln(‘a=’);readln(a);

  if a mod 2=0 then write (‘a la so chan’) else write (‘a la so le’);

  readln

  end.

  0
  2021-08-23T06:25:12+00:00

  1)

  #include (iostream)

  using namespce std ;

  main ( )

   int a,b ;

   cout << ” Nhap a b la ” ;

   cin >> a >> b ;

   cout << a/b ;

   return 0;

  }

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )