1.viết cú pháp câu lệnh lặp với số lần biết trước và chương trình trước Jup mk vs><

Question

1.viết cú pháp câu lệnh lặp với số lần biết trước và chương trình trước
Jup mk vs><

in progress 0
Serenity 1 năm 2021-08-14T19:43:04+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-14T19:44:22+00:00

  Cú pháp: For <biến đếm>:= <giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh>

  0
  2021-08-14T19:44:34+00:00

  Cú pháp lệnh lặp với số lần biết trước 

  $\text{For (biến đếm):= (giá trị đầu) to (giá trị cuối) do (câu lệnh)}$

  Ví dụ 1 bài có đủ dụng câu lệnh này 

  Uses crt;

  Var P,n,i : real;

  Begin

  Clrscr;

  P:=1;

  Write(‘nhap so n’); 

  Readln(n);

  For i:= 1 to n do 

  P:=P*i;

  I:=i+2;

  Writeln(‘tich P la’,P); 

  Readln

  End.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )