1. Viết dạng tổng quát của các phân số bằng 42/119. 2. Chứng tỏ rằng mọi phân số có dạng n+1/2n+3  (n ∈ N) đều là phân số tối giản.

Question

1. Viết dạng tổng quát của các phân số bằng 42/119.
2. Chứng tỏ rằng mọi phân số có dạng n+1/2n+3  (n ∈ N) đều là phân số tối giản.

in progress 0
Liliana 3 ngày 2021-12-07T02:39:19+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T02:40:34+00:00

  1.Tổng quát của phân số là: 6n/17n

  2.Gọi d là ước chung của n+1 và 2n+3 ( d∈ N)

  Ta có: (n+1) chia hết cho d và (2n+3) chia hết cho d và (2n+3) chia hết cho d, suy ra : [(2n+3)-2(n+1)] chia hết cho d hay 1 chia hết cho d

  Suy ra d = 1

  Các phân số dạng (n+1)/(2n+3) tối giản.

  0
  2021-12-07T02:41:01+00:00

  Câu 1:

  Ta có: 42/119 = 6/17

  Vậy tổng quát của phân số là: 6n/17n

  Câu 2:

  Gọi d = UCLN ( n+1 ; 2n+3 ) ( d ∈ N* )

  Ta có:

  n+1 chia hết cho d ; 2n+3 chia hết cho d

  2n+2 chia hết cho d ; 2n+3 chia hết cho d

  => ( 2n+3 ) – ( 2n+2 ) chia hết cho d

  => 1 chia hết cho d

  → d=1

  Vậy n+1/2n+3 đều là phân số tối giản.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )