1. Viết PTHH xảy ra cho các thí nghiệm sau : a, Cho khí SO2 đi qua dung dịch nước brom và làm mất màu dung dịch đó . b, Hòa tan FeO trong dd

Question

1. Viết PTHH xảy ra cho các thí nghiệm sau :
a, Cho khí SO2 đi qua dung dịch nước brom và làm mất màu dung dịch đó .
b, Hòa tan FeO trong dd H2SO4 đặc , nóng .
c, Hòa tan Ba(HCO3)2 trong dd KOH.
2. Cho các khí H2S, NO2, SO2, CO2, Cl2 vào dd nước vôi dư.

in progress 0
Josie 1 giờ 2021-09-07T07:44:03+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:45:09+00:00

  `1,`

  `a,SO_2+H_2O+Br_2->H_2SO_4+2HBr`

  `b,`

  `2FeO+4H_2SO_4->Fe_2(SO_4)_3+SO_2+4H_2O`

  `c,`

  `Ba(HCO_3)_2+2KOH->K_2CO_3+BaCO_3+2H_2O`

  `B2`

  `H_2S+Ca(OH)_2->CaS+2H_2O`

  `4NO_2+2Ca(OH)_2->Ca(NO_2)_2+Ca(NO_3)_2+2H_2O`

  `CO_2+Ca(OH)_2->CaCO_3+H_2O`

  `2Cl_2+2Ca(OH)_2->CaCl_2+Ca(ClO)_2+2H_2O`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )