1.Viết số thập phân có bốn nghìn ba trăm linh sáu đơn vị, tám phần trăm 2 Viết số thập phân thích hợp vào chỗ trống A.67m 5dm=…..m. c. 43cm2=

Question

1.Viết số thập phân có bốn nghìn ba trăm linh sáu đơn vị, tám phần trăm
2 Viết số thập phân thích hợp vào chỗ trống
A.67m 5dm=…..m. c. 43cm2=……..dm2
B.753g=…….kg d.6 tấn 87kg=…….tấn
6. số học sinh nam của một trường là 244 em và chiếm 48,8% số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh?
7. Hình chữ nhật ABCD có cạnh AD= 8cm DC = 16 cm và đoạn nb = 4 cm
(Xem hình vẽ bên)
a. Tính diện tích hình tam giác ADC
b.Tính diện tích hình tam giác ACN

in progress 0
Athena 7 ngày 2021-12-02T18:11:46+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T18:12:57+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   1 . 4306,08

  2 . a) 67,5       c)0,43

        b) 0,753    d) 6,087 

  6.                                                  Bài giải 

                                    Số học sinh toàn trường là : 

                                              244 : 48,8% =500     ( học sinh ) 

                                                                 Đ/S : 500 học sinh 

  7.                ko có  hình ko làm đc                     

                     

  0
  2021-12-02T18:13:00+00:00

  Đáp án:

   1. 4305,08

  2 A 67,5m     C 0,43m2

  B 0.753 kg      D 6,0087 tấn

  6 Số học sinh cả trường có là: 

       224 : 48,8 x 100 = ( tự tính nhé ) ( em)

                       Đáp số:…..em

  7 ( Tớ chịu :vv )

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )