1,We should develop–.. sources of energy such as solar energy, wind energy and nuclear energy A, tradition B, Alternative

Question

1,We should develop………. sources of energy such as solar energy, wind energy and nuclear energy
A, tradition B, Alternative C, suprising D, limited
2, ……. Do you go to school? Six days a week
A, How long B How much C, How often D, How far

in progress 0
Rylee 2 tuần 2021-08-23T19:17:43+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T19:18:48+00:00

  1,We should develop………. sources of energy such as solar energy, wind energy and nuclear energy

  A, tradition B, Alternative C, suprising D, limited

  2, ……. Do you go to school? Six days a week A, How long B How much C, How often D, How far

  0
  2021-08-23T19:19:18+00:00

  1. A

  Vì:

  $\text{S + should + V(nguyên thể) +…..}$

  Dịch: Chúng ta nên phát triển các nguồn năng lượng truyền thống như năng lượng mặt trời, năng lượng gió và năng lượng hạt nhân.

  2. C

  Vì:

  $\text{ How often + do/does + V(nguyên thể)?}$

  Trả lời cho câu hỏi kiểu này:

  $\text{Số ngày/ số tháng/ Số tuần…}$

  $@Sen$
  $\text{Cho chị xin hay nhất nhé}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )