1) We soon had them all working together= A. due to their initial objections B. despite their initial objections C. though we initially obj

Question

1) We soon had them all working together…………
A. due to their initial objections
B. despite their initial objections
C. though we initially objected themselves
D. but they initially objected us
2) ………… will Mr.Richard be able to regain the control of the workshop
A. Only with hard work
B. With hard work
C. Only if he works hardly
D. In spite of his hard work

in progress 0
Audrey 2 tháng 2021-07-12T16:09:20+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T16:10:45+00:00

  1) We soon had them all working together…………

  A. due to their initial objections

  B. despite their initial objections

  C. though we initially objected themselves

  D. but they initially objected us

  (Tạm dịch: Chúng tôi đã sớm cho tất cả họ làm việc cùng nhau bất chấp sự phản đối ban đầu của họ.)

  2) ………… will Mr.Richard be able to regain the control of the workshop.

  A. Only with hard work

  B. With hard work

  C. Only if he works hardly

  D. In spite of his hard work

  (Tạm dịch: Chỉ khi nào làm việc chăm chỉ thì ông Richard mới có thể giành lại quyền kiểm soát phân xưởng)

  0
  2021-07-12T16:10:54+00:00

  Vag

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )