1. We will plant more trees. The air will be fresher. If =======–.

Question

1. We will plant more trees. The air will be fresher.
If …………………………………………………………………………………………………………………………
2. We will use fewer cars. We will reduce pollution
If ………………………………………………………………………………………………………………………….

in progress 0
Lyla 2 tuần 2021-07-11T13:18:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:19:24+00:00

  `1` . If we plant more trees , the air will be fresher.

  `2` . If we use fewer cars , we will reduce pollution.

  `->` Cấu trúc câu điều kiện loại 1 – có thật ở hiện tại :

  If + S + mệnh đề hiện tại đơn , S + will/may/can + Vinf…

  0
  2021-07-11T13:19:28+00:00

  `1.` If we plant more trees, the air will be fresher.

  `2.` If we use fewer cars, we will reduce pollution

  *Note

  `->` 2 câu trên là câu được chia ở câu điều kiện loại 1

  `->` Cấu trúc: If + S + V(HTĐ), S + will + V

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )