1. X, Y là 2 ngto halogen thuộc 2 chu kì liên tiếp. Hỗn hợp A chứa 2 muối natri cỉa X,Y. Cho 2,2v A tác dụng vừa đủ 150ml dd AgNO3 0,2M. Tên X,Y? Hỏi

Question

1. X, Y là 2 ngto halogen thuộc 2 chu kì liên tiếp. Hỗn hợp A chứa 2 muối natri cỉa X,Y. Cho 2,2v A tác dụng vừa đủ 150ml dd AgNO3 0,2M. Tên X,Y? Hỏi khối lượng kết tủa.( giải 2 trường hợp)

in progress 0
Nevaeh 4 ngày 2021-12-05T17:51:15+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-05T17:53:04+00:00

  TH1: Không có muối của Flo ==> Tạo 2 kết tủa

  NaB + AgNO3 ==> NaNO3 + AgB

  0,03………….0,03………..0,03

  nAgNO3= 0,15×0,2= 0,03 (mol)

  ==> mNaB= 0,03x(23+$M_{B}$)= 2,2

  ==> $M_{B}$= 50,33

  ==> $M_{X}$ < 50,33 < $M_{Y}$

  Vì X, Y thuộc 2 chu kỳ liên tiếp nên X, Y lần lượt là: Cl và Br

  mNaNO3= 0,03×85= 2,55 (g)

  Theo ĐLBTKL, ta có:

  mAgB= (mNaB + mAgNO3)-mNaNO3= (2,2 + 5,1)-2,55= 4,75 (g)

  TH2: Có muối của flo ==> Có 1 kết tủa là AgCl

  NaCl + AgNO3 ==> NaNO3 + AgCl

  nAgCl=nAgNO3= 0,03 (mol)

  ==> mAgCl= 0,03×143,5= 4,305 (g)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )