+)10x^4+13x^3+12x^2+2x-1 +)6x^4+13x^3+18x^2+26x+12 Làm theo phương pháp nhẩm nghiệm

Question

+)10x^4+13x^3+12x^2+2x-1
+)6x^4+13x^3+18x^2+26x+12
Làm theo phương pháp nhẩm nghiệm

in progress 0
Maria 1 năm 2021-08-28T19:38:28+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T19:39:31+00:00

  Đáp án:

  a) 10x⁴ + 13x³ + 12x² + 2x -1 

  = (5x – 1)(2x + 1)( x² + x + 1)

  b) 6x⁴ + 13x³ + 18x² + 16x + 12

  = ( 2x + 3)( 3x +2)(x² + 2)

  Giải thích các bước giải:

  a) 10x⁴ + 13x³ + 12x² + 2x – 1

  = (10x⁴ – 2x³) + ( 15x³ – 3x²) +

  (15x² – 3x) + (5x – 1)

  =2x³(5x-1)+3x²(5x-1)+3x(5x -1) + (5x – 1)

  = ( 5x – 1)( 2x³ + 3x² + 3x + 1)

  = ( 5x – 1)[( 2x³ + x²)+ (2x² + x) +

  ( 2x + 1)]

  = (5x – 1)[ x²(2x + 1) + x(2x + 1) +

  ( 2x + 1)]

  = (5x – 1)( 2x + 1)( x² + x + 1)

  b) 6x⁴ + 13x³ + 18x²  + 26x + 12

  = (6x⁴ + 9x³) + (4x³ + 6x²) +

  ( 12x² + 18x ) + (8x + 12)

  = 3x³(2x + 3) + 2x²(2x + 3) +

  6x(2x +3) + 4( 2x + 3)

  = ( 2x + 3)(3x³ + 2x² + 6x + 4)

  = ( 2x + 3)[( 3x³ + 2x²) + (6x + 4)]

  = ( 2x + 3)[x²(3x + 2) + 2( 3x + 2)]

  = ( 2x + 3)( 3x + 2)( x² + 2)

  Chúc bn hok tốt !

  0
  2021-08-28T19:40:08+00:00

  Đáp án

  a,(2x+1)(5x−1)($x^{2}$ +x+1)

  b,($x^{2}$+2)(3x+2)(2x+3)

  Cách làm : như hình 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )