10. Chu vi của hình tròn là 7,536cm. Tính diện tích hình tròn đó.

Question

10. Chu vi của hình tròn là 7,536cm. Tính diện tích hình tròn đó.

in progress 0
Alice 3 giờ 2021-09-26T16:00:50+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-26T16:02:21+00:00

  Bán kính hình tròn là :

  `7,536 : 3,14 : 2 = 1,2` ( cm )

  Diện tích hình tròn là :

  `1,2 × 1,2 × 3,14 = 4,5216` ( cm² )

  Đáp số :

   

  0
  2021-09-26T16:02:31+00:00

  Đáp án:

  `4,5216 cm^2.`

  Giải thích các bước giải:

   Bán kính của hình tròn là:

       `7,536:2:3,14=1,2(cm)`

  Diện tích hình tròn đó là:

      `1,2 xx 1,2 xx 3,14=4,5216(cm^2)`

  Đáp số: `4,5216 cm^2.`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )