10, Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ VII đã quyết định công nhận “Đảng Cộng sản Đông Dương” là chi bộ đảng cộng sản quốc tế sau sự kiện nào? A. Hội

Question

10, Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ VII đã quyết định công nhận “Đảng Cộng sản Đông Dương” là chi bộ đảng cộng sản quốc tế sau sự kiện nào?
A. Hội nghị lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 10/1930
B. Cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 – 1931
C. Cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939
D. Cách mạng tháng Tám năm 1945
11, Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929- 1933), chính sách đàn áp của Pháp đã ảnh hưởng như thế nào đến phong trào Cách mạng Việt Nam?
A. Phong trào cách mạng tạm lắng
B. Phong trào đấu tranh của giai cấp nông dân lên cao
C. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân lên cao
D. Tinh thần cách mạng của toàn thể nhân dân lên cao
12, Thắng lợi nào của ta đã buộc Mĩ chấp nhận đến đàm phán ở Pa-ri để bàn về việc chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam?
A. Vạn Tường (Quảng Ngãi) 1965
B. Hai mùa khô (1965 – 1966) và (1966 – 1967).
C. Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.
D. Ấp Bắc (Mĩ Tho) 1963
13, Khối quân sự Đông Nam Á (SEATO) được Mĩ, Anh, Pháp thành lập nhằm mục đích gì?
A. Ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội và đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực.
B. Duy trì hòa bình an ninh của khu vực.
C. Hạn chế ảnh hưởng của các nước lớn vào khu vực.
D. Đảm bảo sự kiềm soát của chủ nghĩa tư bản ở khu vực.
14, Miền Nam có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của toàn bộ cách mạng cả nước giai đoạn 1954 – 1975?
A. Có vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển cách mạng cả nước
B. Có vai trò quyết định trực tiếp đối với sự phát triển cách mạng cả nước
C. Có vai trò to lớn đối với sự phát triển cách mạng cả nước
D. Có vai trò tích cực đối với sự phát triển cách mạng cả nước.

in progress 0
Nevaeh 3 tuần 2021-07-09T22:22:36+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:23:40+00:00

  10, Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ VII đã quyết định công nhận “Đảng Cộng sản Đông Dương” là chi bộ đảng cộng sản quốc tế sau sự kiện nào?

  A. Hội nghị lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 10/1930

  11, Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929- 1933), chính sách đàn áp của Pháp đã ảnh hưởng như thế nào đến phong trào Cách mạng Việt Nam? 

  D. Tinh thần cách mạng của toàn thể nhân dân lên cao

  12, Thắng lợi nào của ta đã buộc Mĩ chấp nhận đến đàm phán ở Pa-ri để bàn về việc chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam?

  C. Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968. 

  13, Khối quân sự Đông Nam Á (SEATO) được Mĩ, Anh, Pháp thành lập nhằm mục đích gì?

  A. Ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội và đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực. 

  14, Miền Nam có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của toàn bộ cách mạng cả nước giai đoạn 1954 – 1975? 

  B. Có vai trò quyết định trực tiếp đối với sự phát triển cách mạng cả nước 

  0
  2021-07-09T22:23:45+00:00

  « CÂU HỎI
  Lịch Sử · Lớp 9
  10, Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ VII đã quyết định công nhận “Đảng Cộng sản Đông Dương” là chi bộ đảng cộng sản quốc tế sau sự kiện nào? 
   A. Hội nghị lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 10/1930 
  B. Cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 – 1931 
  C. Cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 
  D. Cách mạng tháng Tám năm 1945
  11, Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929- 1933), chính sách đàn áp của Pháp đã ảnh hưởng như thế nào đến phong trào Cách mạng Việt Nam? 
  A. Phong trào cách mạng tạm lắng
  B. Phong trào đấu tranh của giai cấp nông dân lên cao
  C. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân lên cao
  D. Tinh thần cách mạng của toàn thể nhân dân lên cao
  12, Thắng lợi nào của ta đã buộc Mĩ chấp nhận đến đàm phán ở Pa-ri để bàn về việc chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam? 
  A. Vạn Tường (Quảng Ngãi) 1965
  B. Hai mùa khô (1965 – 1966) và (1966 – 1967).
  C. Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.
  D. Ấp Bắc (Mĩ Tho) 1963
  13, Khối quân sự Đông Nam Á (SEATO) được Mĩ, Anh, Pháp thành lập nhằm mục đích gì? 
  A. Ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội và đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực.
  B. Duy trì hòa bình an ninh của khu vực.
  C. Hạn chế ảnh hưởng của các nước lớn vào khu vực.
  D. Đảm bảo sự kiềm soát của chủ nghĩa tư bản ở khu vực.
  14, Miền Nam có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của toàn bộ cách mạng cả nước giai đoạn 1954 – 1975? 
  A. Có vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển cách mạng cả nước
  B. Có vai trò quyết định trực tiếp đối với sự phát triển cách mạng cả nước
  C. Có vai trò to lớn đối với sự phát triển cách mạng cả nước
  D. Có vai trò tích cực đối với sự phát triển cách mạng cả nước.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )