x+11/20 = 5/30 -0,7.x=3$\frac{1}{2}$ +1$\frac{2}{5}$

Question

x+11/20 = 5/30
-0,7.x=3$\frac{1}{2}$ +1$\frac{2}{5}$

in progress 0
Rose 1 năm 2021-09-02T09:50:40+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T09:51:45+00:00

  `x+11/20 = 5/30`

  `=> x = 5/30 – 11/20`

  `=> x = -23/60`

  `(-0,7).x= 3“1/2` + `1“2/5`

  `=> (-0,7).x= 3,5 + 1,4`

  `=> (-0,7).x = 4,9`

  `=> x = 4,9 : (-0,7)`

  `=> x = -7`

  (Chúc bạn học tốt)

  0
  2021-09-02T09:52:14+00:00

  Giải thích các bước giải:

  ${*,}$ `x+11/20=5/30`

  `<=>x+11/20=1/6`

  `<=>x=1/6-11/20`

  `<=>x=10/60-33/60`

  `<=>x=-23/60`

  ${*,}$ `-0,7xx x=3 1/2+1 2/5`

  `<=>-7/10xx x=7/2+8/5`

  `<=>-7/10xx x=35/10+16/10`

  `<=>-7/10xx x=51/10`

  `<=>x=51/10:(-7/10)`

  `<=>x=51/10.(-10/7)`

  `<=>x=-51/7`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )