11. khoảng đồng biến của hs y= x^3 -3x^2+3x-5 2. hs y=x^4 đồng biến trong khoảng nào CHỈ CẦN ĐÁP SỐ. TỐT TÍNH THÌ CHO LUÔN LỜI GIẢI

Question

11. khoảng đồng biến của hs y= x^3 -3x^2+3x-5
2. hs y=x^4 đồng biến trong khoảng nào
CHỈ CẦN ĐÁP SỐ. TỐT TÍNH THÌ CHO LUÔN LỜI GIẢI

in progress 0
Piper 1 năm 2021-07-18T14:34:31+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T14:35:56+00:00

  Bạn xem hình

  0
  2021-07-18T14:36:28+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   1. `y=x^3-3x^2+3x-5`

  `y’=3x^2-6x+3`

  `y=3(x^2-2x+1)`

  `y=3(x-1)^2`

  Do `3(x-1)^2 \ge 0 ∀ x \in \mathbb{R}`

  `⇒` HS `y=x^3-3x^2+3x-5` luôn đồng biến trên `\mathbb{R}`

  2. `y=x^4`

  `y’=4x^3`

  `y’=0⇒ x=0`

  Bảng biến thiên:

        x      |   -∞          0          +∞

        y’     |           –     0     +  

  `⇒` HS `y=x^4` ĐB trong khoảng `(0;+∞)` 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )