12 + 13 + 14 +15 + 16 +17 +18 + 19 + 20 =

Question

12 + 13 + 14 +15 + 16 +17 +18 + 19 + 20 =

in progress 0
Elliana 4 tuần 2021-11-17T07:04:30+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-17T07:06:06+00:00

  $12+13+14+15+16+17+18+19+20$

  $= (12+18)+(13+17)+(14+16) + (20+15) + 19$

  $=  30+30+30+35+19$

  $= 125+19$

  $= 144$ 

   

  0
  2021-11-17T07:06:12+00:00

  Đáp án:

   `=144`

  Giải thích các bước giải:

  `12 + 13 + 14 +15 + 16 +17 +18 + 19 + 20 `

  `=(12+18)+(13+17)+(14+16)+(15+20)+19`

  `=30+30+30+15+20+19`

  `=(30+30+30+20)+15+19`

  `=110+15+19`

  `=125+19`

  `=144`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )