120: 0,8= 14,92-6,52= một động cơ mỗi giờ chạy hết 0, 5 lít dầu. hỏi có 120 lít dầu thì động cơ đó chạy trong bao nhiêu giờ (128,4 – 73,2): 2,4 – 18,3

Question

120: 0,8=
14,92-6,52=
một động cơ mỗi giờ chạy hết 0, 5 lít dầu. hỏi có 120 lít dầu thì động cơ đó chạy trong bao nhiêu giờ
(128,4 – 73,2): 2,4 – 18,32
=..

in progress 0
Elliana 2 tuần 2021-08-22T01:55:02+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T01:56:05+00:00

  $0,8 = \dfrac{4}{5}$, $14,92 – 6,52 = 8,4$

  Bài toán

  THời gian động cơ đó chạy được là

  $120 : 0,5 = 240$ (h)

  Đáp số: $240 (h)$

  Ta có

  $(128,4 – 73,2) : 2,4 – 18,32 = 55,2 : 2,4 – 18,32$

  $= 23 – 18,32 = 4, 68$

  0
  2021-08-22T01:56:30+00:00

  120:0,8=150

  14,92-6,52=8,4

  Số lít dầu động cơ đó chạy là

  120:0.5=240 (lít)

  (128,92-73,2):2,4-18,32

  =55,72:2,4-18,32

  =23,22-18,32

  =4,9

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )