13,25 :0,5 +13,25 :0,25 +13,25 :0,125 => tính = cách thuận tiện nhất ạ

Question

13,25 :0,5 +13,25 :0,25 +13,25 :0,125
=> tính = cách thuận tiện nhất ạ

in progress 0
Remi 3 tháng 2021-09-28T15:27:41+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:29:07+00:00

  `#Kenshiro`

  `13,25:0,5+13,25:0,25+13,25:0,125`
  `=13,25xx2+13,25xx4+13,25xx8`
  `=13,25xx(2+4+8)`
  `=13,25xx14`
  `=185,5`

  0
  2021-09-28T15:29:32+00:00

  Đáp án:

   `185,5`

  Giải thích các bước giải:

   `13,25:0,5+13,25:0,25+13,25:0,125`

  `=13,25:1/2+13,25:1/4+13,25:1/8`

  `=13,25.2+13,25.4+13,25.8`

  `=13,25(2+4+8)`

  `=13,25.14`

  `=185,5`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )