13. Tính tổng sau : a) 10 + 11/19 + 8/19 b) -13/24 + 2/7 + -11/24 c) 10/8 + -24/48 + -105/120

Question

13. Tính tổng sau :
a) 10 + 11/19 + 8/19
b) -13/24 + 2/7 + -11/24
c) 10/8 + -24/48 + -105/120

in progress 0
Adalyn 58 phút 2021-10-09T13:32:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T13:33:55+00:00

  `a)“10“+`$\frac{11}{19}$`+`$\frac{8}{19}$
    `=“10“+“(`$\frac{11}{19}$`+`$\frac{8}{19}$`)`
    `=“10“+“1`
    `=“11`

  `b)`$\frac{-13}{24}$`+` $\frac{2}{7}$`+`$\frac{-11}{24}$
   `=“(`$\frac{-13}{24}$`+`$\frac{-11}{24}$`)“+`$\frac{2}{7}$
   `=“(-1)“+`$\frac{2}{7}$
   `=`$\frac{-7}{7}$ `+`$\frac{2}{7}$
   `=`$\frac{-5}{7}$ 

  `c)`$\frac{10}{8}$`+`$\frac{-24}{48}$`+` $\frac{-105}{120}$ 
    `=`$\frac{60}{48}$ `+“$\frac{-24}{48}$`+` $\frac{-105}{120}$ 
    `=`$\frac{3}{4}$ `+` $\frac{-105}{120}$ 
    `=`$\frac{90}{120}$ `+` $\frac{-105}{120}$ 
    `=`$\frac{-15}{120}$ 
    `=`$\frac{-1}{8}$ 

  0
  2021-10-09T13:34:34+00:00

  a) 10 + $\frac{11}{19}$ + $\frac{8}{19}$ 

  $=10 + $( $\frac{11}{19}$ + $\frac{8}{19}$ )

  $= 10 +$ $\frac{19}{19}$ 

  $= 11$

  $b)$ $\frac{-13}{24}$ $+$ $\frac{2}{7}$ $+$ $\frac{-11}{24}$ 

  $=$ ( $\frac{-13}{24}$ $+$ $\frac{-11}{24}$ ) $+$ $\frac{2}{7}$

  $=$ $-1$ $+$ $\frac{2}{7}$

  $=$ $\frac{-5}{7}$ 

  $c)$ $\frac{10}{8}$ $+$ $\frac{-24}{48}$ $+$ $\frac{-105}{120}$ 

  $=$ $\frac{3}{4}$ $+$ $\frac{-105}{120}$ 

  $=$ $\frac{-1}{8}$ 

        $@YuuSaji$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )