16.Công dân tham gia xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư nhằm A: hạn chế mọi loại nhu cầu của cá nhân. B: phổ cập các hoạt động tín ngưỡng

Question

16.Công dân tham gia xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư nhằm
A:
hạn chế mọi loại nhu cầu của cá nhân.
B:
phổ cập các hoạt động tín ngưỡng chung.
C:
phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
D:
loại bỏ phong tục, tập quán vùng miền.
17
Để xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư mỗi cá nhân cần
A:
chiếm dụng hành lang chung.
B:
hoạt động tín dụng đen.
C:
tham gia các nghi lễ tôn giáo.
D:
bảo vệ cảnh quan môi trường.
18
Pháp luật nghiêm cấm con cháu có hành vi
A:
thay đổi người giám hộ.
B:
từ chối nghĩa vụ bồi thường.
C:
tố giác người thân phạm tội.
D:
ngược đãi cha mẹ, ông bà.
19
Vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước công dân cần phải
A:
phủ định hoàn toàn quá khứ.
B:
tham gia chạy đua vũ trang.
C:
lao động tự giác, sáng tạo.
D:
độc chiếm thị trường nội địa.
20
Lao động tự giác là chủ động làm việc, không phải do áp lực từ bên ngoài và không cần
A:
đợi ai nhắc nhở.
B:
ý tưởng sáng tạo.
C:
lập kế hoạch cụ thể.
D:
mọi sự hợp tác.

in progress 0
Adalyn 18 phút 2021-09-07T08:15:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T08:17:08+00:00

  16. C

  17. D

  18. D

  19. C

  20. A.

  0
  2021-09-07T08:17:25+00:00

  Đáp án : 

  16.C 

  17.D 

  18.D 

  19.C 

  20.A 

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )